El terme «qualificació» abasta diferents aspectes:

  • La qualificació formal: el resultat formal (certificat, diploma o títol) d’un procés d’avaluació que s’obté quan un organisme competent estableix que una persona ha aconseguit els resultats d’aprenentatge corresponents a un nivell determinat i posseeix les competències necessàries per exercir una ocupació en un camp d’activitat professional específic. Una qualificació confereix un reconeixement oficial del valor dels resultats d’aprenentatge al mercat de treball i en l’educació i formació. Una qualificació pot facultar legalment a una persona per a l’acompliment d’una professió (OCDE)
  • Els requisits per a l’ocupació: competències, aptituds i coneixements necessaris per exercir les tasques específiques associades a un lloc de treball concret