AMPA: Associació de Mares i Pares de l’Alumnat
CECV: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
CEDEFOP: Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional
CEICE: Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CFGM: Cicles Formatius de Grau Mitjà
CFGS: Cicles Formatius de Grau Superior
CIPFP: Centres Integrats Públics de Formació Professional
ECTS: Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits
ECVET: Sistema Europeu de Transferència de Crèdits per a l’Educació i la Formació Professionals
EIE: Empresa i Iniciativa Empresarial
EPA: Eduació de Persones Adultes
ERE: Ensenyaments de Règim Especial
ESO: Educació Secundària Obligatòria
FCT: Formació en Centres de Treball
FO: Formació Ocupacional
FOL: Formació i Orientació Laboral
FP: Formació Professional
FPB: Formació Professional Bàsica
FPI: Formació Professional Inicial
MEC: Marc Europeu de Qualificacions
NESE: Necessitats Específiques de Suport Educatiu
OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
SERVEF: Servei Valencià d’Ocupació i Formació
TIC: Tecnologies de la Informació i la Comunicació