L’FP que volem

–Polítiques

 1. Alumnat
  • Instar les administracions central i autonòmica, juntament amb els agents socials, perquè es comprometen a fer la revisió periòdica (cinc anys) dels títols i dels dissenys curriculars.
  • Traslladar a l’Estat la necessitat d’una estructura organitzativa autònoma i flexible pel que fa a l’organització modular respecte als títols i currículums, per tal d’adaptar-los a les necessitats de l’alumnat i de l’entorn.
  • Revisar la regulació pròpia de l’avaluació que permeta flexibilitzar la matriculació i promoció de primer a segon curs, d’acord amb l’Ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’avaluació de l’alumnat dels Cicles Formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
  • Incorporar continguts des de l’orientació educativa que ajuden a treballar aspectes relacionats amb el gènere especialment en les eleccions de títols.
  • Planificar polítiques de gestió educativa per fer possible l’accés als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) i diversitat funcional sense que en cap moment es trenque el principi d’equitat i igualtat entre tot l’alumnat
  • Dissenyar o flexibilitzar la manera com l’alumnat amb NESE puga obtindre certificats de professionalitat, de competències o certificacions de mòduls o parts d’aquests, tenint en compte els objectius que no puga assolir.
 2. Famílies
  • Desenvolupar processos d’informació pública sobre els avantatges d’estudiar Formació Professional, amb una doble visió: com un itinerari per a la inserció al món laboral de manera qualificada i com una altra via per a poder accedir a la Universitat.
  • Disposar de materials pràctics adequats a la societat actual quant a presentació, formats i canals de difusió: materials interessants i atractius, formats de difusió (publicacions, llibres, etc.) i difusió via xarxes socials.
  • Fer efectives les ajudes per a l’adquisició d’equipament d’ús individual obligat per a la realització dels estudis en el centre educatiu i per a cobrir despeses com ara desplaçament, dietes, etc., durant la realització de la Formació en Centres de Treball.
 3. Centre educatiu
  • Ampliació de la xarxa de centres que ofereixen de forma integrada ensenyaments d’FP del sistema educatiu i per a l’ocupació, amb un criteri estratègic territorial que possibilite l’adequada accessibilitat de la ciutadania a una oferta formativa integrada que abaste en cada territori la majoria de les famílies professionals.
  • Ampliar l’oferta i permetre la implantació a distància de determinats cicles, sense la necessitat prèvia d’implantació de la modalitat presencial d’aquests.
  • Fer un inventari actualitzat dels centres on s’imparteix Formació Professional i comprovar que els cicles formatius disposen dels espais mínims que marca el currículum de cada cicle i que estan correctament dotats. Dotar tots els centres de Formació Professional de les instal·lacions, equips i eines que es recullen en el títol i currículum per garantir els estàndards de formació màxims.
  • Potenciar l’autonomia dels centres per tal de poder disposar de programes informàtics i d’equipaments actualitzats i adaptats a la realitat del món empresarial, bé per compra o
   bé per renting. Aquesta autonomia ha d’afavorir que els procediments de dotació siguen menys rígids i les necessitats es cobrisquen realment.
  • Repensar els espais educatius per tal que permeten desenvolupar noves metodologies, sobretot, en el sentit de permetre dinàmiques de treball col·laboratives.
  • Reconéixer els Ensenyaments de Règim Especial de Música i Dansa com una Formació Professional de Grau Superior, atès que és equiparable en nombre d’hores a aquesta.
  • Ampliar l’oferta dels Ensenyaments de Règim Especial (ERE) i conservar l’actual oferta als centres i les instal·lacions que ja existeixen.
  • Crear nous espais que permeten la integració dels ensenyaments obligatoris i els de règim especial (com es fa en Ensenyaments Esportius) o bé una oferta integrada de formació on puguen compatibilitzar-se ambdues modalitats formatives.
  • Mantindre l’oferta formativa dels graus elementals dels Ensenyaments de Règim Especial tal i com està dins dels centres específics (conservatoris de Música i Dansa), per tal de garantir una oferta pública adequada.
  • Revisar i actualitzar el perfil de la inspecció específica d’FP i d’ERE, que conega i comprenga la Formació Professional i els ERE, la seua complexitat, les seues necessitats i els recursos específics assignats, tant en Centres Integrats Públics d’FP (CIPFP), com en centres de Secundària amb FP i en centres d’Ensenyaments de Règim Especial.
 4. Entorn
  • Recuperar els observatoris o consells comarcals o intercomarcals constituïts per representants de l’Administració, els sindicats i les patronals amb la finalitat de conéixer les necessitats formatives que demana el sistema productiu i de fer-hi propostes.
  • Proposar una major implicació a l’Administració en la realització de les FCT (Formació en Centres de Treball), articulant incentius per a les empreses i també ajudes per a l’alumnat.
  • Establir per part de l’Administració, pel que fa al desenvolupament de l’FP Bàsica (FPB), concerts amb empreses públiques, privades, organitzacions no governamentals, etc.
  • Crear, en aquells centres on no existeix Direcció d’estudis d’FP o Cap de departament d’FCT, una figura de relació amb les empreses, que assumiria les mateixes tasques ja definides per a la Direcció d’estudis d’FP o Cap de departament d’FP: relació amb l’empresa a tots els nivells (preparació de pràctiques, consecució de places per a FCT) i responsabilitat d’FP Dual, de l’orientació laboral en FP, així com de la borsa de treball i accés al món laboral.
  • Garantir i vetlar per part de l’Administració per un correcte repartiment de les places en les empreses per a l’alumnat dels centres públics d’FP que realitze FCT. Es proposa la creació d’un portal compartit, dirigit tant a les empreses com als centres educatius, per tal de facilitar la informació
   i els contactes, i gestionar correctament els convenis i les estades en empreses.
 5. Tasca educativa
  • Revisar el sistema de provisió de llocs de treball, tant en el cas dels funcionaris de carrera com interins.
  • Avaluar de manera efectiva la tasca docent, tant per part de la Direcció dels centres com per part de la Inspecció educativa, amb la finalitat que la competència docent tinga com a objectiu principal la millora de la qualitat educativa.
  • Revisar la gestió de la carrera professional (en el sector públic), de tal manera que la tasca educativa no es reduïsca a la mera formalitat de transmissió de coneixement.
  • Incentivar les estades en empreses del professorat en qualsevol moment del curs acadèmic, encara que se l’haja de substituir en les tasques de docència directa.
  • Afavorir les xarxes i la comunicació entre organitzacions educatives per tal de compartir experiències i materials per a desenvolupar la tasca educativa, especialment per al nivell d’FPB.
  • Instar l’Administració educativa a incorporar el “Job Shadowing” com a modalitat formativa per al professorat.
  • Revisar la normativa de la implantació de l’FP Dual, per tal d’establir convenis entre la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (CEICE) i les organitzacions empresarials per a desenvolupar l’FP Dual, de manera diferent a l’actual ja que ara per ara la responsabilitat única recau sobre els centres, els qual han de buscar les empreses i concretar el conveni. Entendre la formació en alternança com l’FP que es realitza en períodes de temps alternats entre el centre de formació i el centre de treball. Proposar a l’Administració la utilització del conveni de pràctiques no laborals per a remunerar l’alumnat d’FP que desenvolupe un treball en l’empresa.
  • Formar i acreditar la totalitat del professorat de la xarxa de Centres que ofereixen de forma integrada FP del sistema educatiu i per a l’ocupació perquè puguen exercir les funcions
   corresponents en els processos d’avaluació, reconeixement i acreditació de la competència professional adquirida per l’experiència laboral i l’aprenentatge no formal. Mantenir obertes anualment i en totes les especialitats les convocatòries corresponents per possibilitar a tots els ciutadans un procediment àgil per als processos esmentats.
  • Revisar, pel que fa a les modalitats de Formació Professional semipresencial i a distància, les funcions del professorat i afavorir la seua formació com a tutor, per tal que puga motivar l’alumnat, facilitant la creació d’un espai on poder compartir recursos comuns i experiències.