FORMACIÓ ACADÈMICA

Llicenciada en Dret  per  la Universitat de València (1984/1989)
Certificat de Capacitació en Valencià
Nivell intermedi  B1 anglès

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Funcionària de carrera del cos de Professors d’Ensenyament Secundari de l’especialitat Formació i Orientació Laboral (Nomenament  OM 17-12-1996) (BOE 14-01-1997)
Destinació definitiva en el  CIPFP La Costera des de setembre de 1997 fins a l’actualitat

Càrrecs ocupats

Cap de Departament de Formació i Orientació laboral del CIPFP La Costera (1998-1999 )

(2000-2001) (2001-2002) (2002-2003) (2003-2004) (2004-2005)
Cap d’Estudis del  CIPFP La Costera des d’1/07/2005 fins a 30/11/2009
Directora del  CIPFP La Costera des d’1/12/2009 fins a l’actualitat.

Altres tasques

Coordinadora territorial (Comunitat Valenciana) de l’Associació centres FP Empresa (2016)

Participació en els òrgans de selecció de procediments selectius per a ingrés i accés a cossos docents (especialitat  Formació i Orientació laboral) en convocatòries de 1999-2000-2001-2008-2009 com a membre de tribunal i en 2003-2004-2005 com a membre de la comissió de selecció.

 CURSOS DE FORMACIÓ I ACTIVITATS DE PERFECCIONAMENT EN L’AMBIT ESPECÍFIC DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

 Cursos i projectes

 • Programa experimental i d’innovació educativa: L’emprenedoria social”  (50 hores) (Conselleria d’Educació)
 • Avaluació i reconeixement de competències professionals (40 hores) (CEFIRE Xest)
 • Seminari: Millora de la qualitat i imatge externa dels centres de FP (30 hores) (CEFIRE Xest)
 • Ferraments per al desenvolupament de la direcció de centres docents (30 hores) (CEFIRE Xest)
 • Avaluador EFQM per a CIPFP (30 hores) (DG d’Innovació, Ordenació i Política lingüística)
 • Qualitat integral: gestió saludable de les persones en centres educatius (30 hores) (CEFIRE Xest)
 • La FP dual dirgida a equips directius (20 hores) (DG d’Innovació, Ordenació i Política lingüística)
 • Pla estratègic d’un centre educatiu de FP (30 hores)  (DG d’Innovació, Ordenació i Política lingüística)
 • Coaching: lideratge i comunicació (30 hores) (CEFIRE Xest)
 • Gestió de les relacions entre els centres de FP i les empreses (30 hores) (CEFIRE Xest)
 • Diagnòstic de les necessitats de les empreses (20 hores) (DG d’Innovació, Ordenació i Política lingüística)
 • Implantació d’un sistema de gestió de la qualitat EFQM Nivell I (30 hores) (CEFIRE Xest)
 • Programa ARCE. Grups de treball: “Transferència de bones pràctiques organitzatives i de gestió  entre Centres Integrats de FP” (80 hores)( 2011-2013) (Ministeri d’Educació)
 • Gestió excel·lent dels centres integrats de Formació Professional  (50 hores) (CEFIRE Xest)
  Aplicació de la ISO 9001: 2008 a la gestió de CIPFP (30hores) (CEFIRE Xest)
  Formació per a equips directius  (30 hores) (CEFIRE Xàtiva)
  Creació i manteniment d’un portal educatiu de centre (30 hores) (CEFIRE Xàtiva)
 • Les TIC aplicades a la Formació Professional  (60 hores) (CEFIRE Xest)
 • Developing Oral Skills in English: Listening and speaking (Upper intermediate) (20 hores) (CEFIRE Xest)
 • Formació en anglès preparatòria per al B2 (60 hores) ((DG d’Innovació, Ordenació i Política lingüística)
 • Formació en anglès preparatòria per al B1 (180 hores) (DG d’Innovació, Ordenació i Política lingüística)
 • Professional Development for Teachers in Content and Language Integrated Learning (CLIL), Language and Culture (180 hores) (Dublin City University Language Services)

Congressos i Jornades

 • IV Congrés Nacional de FP: Una camí segur per a l’ocupació (Associació Centres FP Empresa)
 • III Congrés Nacional de FP: Pensant en el futur (2016) (Associació Centres FP Empresa)
 • II Congrés Nacional de FP: Propostes per a l’impuls de la FP (2015) (Associació Centres FP Empresa)
 • Jornades internacionals de FP (2017) (Departament d’Educació del Govern Basc)
 • Congrés Internacional de FP (2016) (Departament d’Educació del Govern Basc)
 • Encontre Internacional de FP (2015) (Departament d’Educació del Govern Basc)
 • Congrés Internacional de FP (2014) (Departament d’Educació del Govern Basc)
 • Encontres FP Euskadi (2013) (Departament d’Educació del Govern Basc)
 • I Congrés Nacional del Professorat de FOL: Impulsant la Innovació Educativa i l’Ocupabilitat (2015) (CEFIRE Xest)
 • I Congrés Científic Internacional: aprenentatges i interaccions a l’aula (2015) (DG d’Innovació, Ordenació i Política lingüística)
 • Conflictes, emocions i mediació (2017) (CEFIRE Xest)
 • Portfoli europeu de les llengües: jornada de difusió València (2015) (Direcció General de Política Educativa)
 • Gestió de la Qualitat al CIPFP La Costera: Redacció de procediments (2015) (CEFIRE Xest)
 • Experiències innovadores per a equips directius de CIPFP (2015) (CEFIRE Xest)
 • Els centres educatius com a espai de convivència (2014) (CEFIRE Xàtiva)
 • Experiències de gestió excel·lent als CIPFP II (2014) (ponència) (DG d’Innovació, Ordenació i Política lingüística)
 • Experiències de gestió excel·lent als CIPFP III (2014) (DG d’Innovació, Ordenació i Política lingüística)
 • Elaboració de plans d’emergència en centres educatius (2013) (CEFIRE Xàtiva)

Caldria unificar els subsistemes i plantejar-nos una única FP que siga flexible e innovadora; amb capacitat de formar professionales que sàpiguen adaptar-se a les necessitats actuals i futures de la societat.